Dofinansowanie w programie Lokalny Animator Sportu

Gmina Perzów otrzymała  dofinansowanie w Programie Lokalny Animator Sportu realizowanego przez Fundację Orły Sportu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z całej Polski na konkurs wpłynęło 1882 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostało 1800 orlików (w tym orlik Gminy Perzów). Podmioty zatrudniające animatorów na zakwalifikowanych do Programu orlikach otrzymają dofinansowanie ze środków Programu ,,Sport Wszystkich Dzieci" w wysokości 1200 zł miesięcznie przez cały okres funkcjonowania Programu, tj. od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. Animatorami na Kompleksie Boisk ORLIK w Perzowie są Grzegorz Kapica i Radosław Boguś. Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z obiektu.
Celami projektu „Lokalny Animator Sportu” są:
1) Upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin,
2) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
3) Stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
4) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
5) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
7) Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałej infrastruktury sportowej,
8) Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

                                            ORLIK W PERZOWIE

20180327 112849